آیا دریافت یک بسته یا نامه از چین بی خطر است؟

بله، بی خطر است. افرادی که از چین بسته هایی را دریافت می کنند، در معرض خطر کروناویروس جدید قرار ندارند. بنابر تجزیه و تحلیل های گذشته، مشخص شده است کروناویروس ها مدت زمان زیادی روی اشیائی مانند نامه یا بسته ها زنده نمی مانند.

توجه: برخی مطالعات جدید نشان داده اند که کروناویروس جدید می تواند تا ۹ روز نیز روی سطوح باقی بماند.

آیا دریافت یک بسته یا نامه از چین بی خطر است؟